DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี

2 KPI

ตัวชี้วัดกระทรวง

ข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมดจาก HDC และระบบบันทึกจาก DOH DASHBOARD

2 KPI

ตัวชี้วัดตรวจราชการ

5 KPI

ตัวชี้วัดกรมอนามัย

5 KPI

ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังกรมอนามัย

15 KPI

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียน

ข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น 9 KPI
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีฟันแท้ 20 ซี่ 4 คู่สบ
ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน