DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี

ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 18 KPI
3.50
อัตราตายทารกแรกเกิด
1.60
การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก
61.43
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
30.56
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
91.25
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
5.62
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
8.34
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะอ้วน
9.84
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
26.70
อัตราส่วนการตายมารดาไทย ต่อการเกิดมีชีพแสนคน
16.42
ร้อยละเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ทุกคนได้รับการประเมินคัดกรองพัฒนาการและพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า(ตรวจครั้งแรก)
17.33
การเฝ้าระวังจำนวนมารดาตาย

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียน

ข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น