DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี

ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียน

ข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น 7 KPI
18.04
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
0.00
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
0.00
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
18.04
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (HDC)
66.52
ร้อยละของวัยรุ่น 15-18 ปี สูงดีสมส่วนและอายุ 19 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
0.00
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
0.00
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน