DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี


ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

รายการข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 70 KPI
6.66
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย (พื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา)
19.52
อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน
49.90
ร้อยละเด็ก 0-2 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
95.43
ร้อยละของเด็ก อายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย
0.00
ครัวเรือน มีการใช้เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน ที่มีคุณภาพ (20 - 40 ppm)
57.70
ร้อยละของเด็กแรกเกิด - ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว
15.56
ร้อยละของเด็กอายุ 3-5 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
10.03
ร้อยละหญิงไทยคลอดก่อนกำหนด
8.42
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
74.69
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ (Caries free)
96.80
ร้อยละของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
21.69
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ได้รับการคัดกรองพัฒนาการพบสงสัยล่าช้า
41.98
ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
79.35
ร้อยละของหญิงที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ในเขตรับผิดชอบได้รับยาเม็ดที่มีส่วนประกอบของไอโอดีนขณะตั้งครรภ์ (Coverage)
0.00
ร้อยละของชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดและให้บริการแก่เด็กปฐมวัยของศพด. สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13.22
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะเตี้ย
59.82
ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน
8.33
อัตราทารกเกิดไร้ชีพ (Stillbirth rate) (≥24 สัปดาห์)
81.40
ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30,42 และ 60 เดือน ที่มีพัฒนาการสงสัยล่าช้าได้รับการติดตาม
71.05
ร้อยละของเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี ได้รับยาน้ำเสริมธาตุเหล็ก
0.00
ร้อยละของเด็กผ่านการประเมินความพร้อมก่อนเข้าประถมศึกษา
27.17
ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
0.00
ค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ก่อนได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ≥ 150 ไมโครกรัมต่อลิตร

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 89 KPI
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน
0.00
ร้อยละเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมบริโภคขนม/เครื่องดื่มรสหวาน/ลูกอม มากกว่า 2 ครั้งต่อวัน
0.00
จำนวนสถานประกอบการสาวไทยแก้มแดงต้นแบบ
69.07
ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย
5.35
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.4-ม.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข
70.44
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (HDC) (ข้อมูลนำเข้ารายงานผลล่าสุดปี 2565)
25.95
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเตี้ย
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะผอม
148.96
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศชาย)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ป.6 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
55.69
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ตรวจพบการได้ยินผิดปกติ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะผอม
0.86
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน
8.45
ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์
77.41
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบสายตาผิดปกติได้รับการรักษา (HDC)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
10.06
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเตีัย
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ที่มีภาวะโลหิตจาง และได้รับการติดตามและส่งต่อ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ม.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 พบการได้ยินผิดปกติ และได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
สถานศึกษาเข้าร่วมโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ
167.09
ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (ชาย)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
18.53
อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน
0.00
ร้อยละประชาชน อายุ 5 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ
148.96
ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี (เพศหญิง)
114.54
ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้
0.00
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี มีพฤติกรรมแปรงฟันคุณภาพ (2 2 2)
42.48
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง
0.00
ร้อยละของนักเรียน ชั้น ป.1-ม.3 ที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนได้รับการคัดกรองความเสี่ยง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
29.37
ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปีหลังคลอดหรือหลังแท้ง ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)
12.96
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน
61.77
ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 มีภาวะโลหิตจาง
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจกรองสายตา (HDC) (ข้อมูลนำเข้ารายงานผลล่าสุดปี 2566)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 มีภาวะเตี้ย
13.66
ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี
158.06
ส่วนสูงเฉลี่ยของคนไทยที่อายุ 19 ปี (หญิง)
0.00
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ม.3 มีภาวะเตี้ย

ข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยทำงาน 57 KPI
13.41
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของประชากรอายุ 25-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน
81.69
ร้อยละเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำผ่านการอบรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5.27
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีกิจกรรมทางกายจนรู้สึกเหนื่อยกว่าปกติ มากกว่าหรือเท่ากับ 150 นาทีต่อสัปดาห์
9.09
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเตี้ย (นอกสถานศึกษา)
2.14
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะผอม (นอกสถานศึกษา)
21.40
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
43.87
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
37.20
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
23.24
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
0.00
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 59 ปีที่มีพฤติกรรมการนอน 7-9 ชั่วโมงตั้งแต่ 3 วันต่อสัปดาห์
45.65
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
54.45
ร้อยละของประชากรอายุ 19-59 ปี มีเส้นรอบเอวปกติ
36.41
ร้อยละของหญิงวัยเจริญพันธุ์ อายุ 15 – 49 ปี ที่ได้รับการคัดกรองภาวะโลหิตจาง ในขณะที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และพบภาวะโลหิตจาง (Coverage)
14.39
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (นอกสถานศึกษา)
7.56
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
45.65
ร้อยละของประชากรอายุ 18-59 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ
5.27
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะผอม
0.00
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคเบาหวานต่อแสนประชากร
7.07
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
57.00
ร้อยละสตรีอายุ 30-70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ (BSE)
0.00
ร้อยละวัยทำงานอายุ 15-59 ปีที่มีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอนทุกวันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์นานอย่างน้อย 2 นาที
14.67
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
51.01
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปีมีรอบเอวปกติ
4.61
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะผอม
49.39
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19- 29 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ
8.40
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 1
0.00
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปี กินผัก 5 ทัพพี ทุกวัน
56.16
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 15 - 18 ปี สูงดีสมส่วน (นอกสถานศึกษา)
0.00
ร้อยละของประชากรอายุ 15-59 ปีมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
19.72
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
0.00
อัตราป่วยรายใหม่ของโรคความดันโลหิตสูงต่อแสนประชากร
9.60
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 19-29 ปี มีภาวะอ้วน ระดับ 2
58.15
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีรอบเอวปกติ
21.20
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 45-59 ปี มีภาวะน้ำหนักเกิน
19.18
ร้อยละของประชากรวัยทำงานอายุ 30-44 ปี มีภาวะโภชนาการปกติ

ข้อมูลกลุ่มวัยสูงอายุ

รายการข้อมูลกลุ่มวัยสูงอายุ 34 KPI
0.00
ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ (Age-Friendly Communities)
0.00
ร้อยละของประชากรสูงอายุที่มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์
20.04
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม
96.83
ร้อยละของผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะพึ่งพิง
43.66
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ภาวะโภชนาการปกติ)
96.16
ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเข้าถึงระบบบริการและได้รับการเยี่ยมบ้านตามชุดสิทธิประโยชน์
0.00
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 70-79 ปี มีภาวะผอม
44.97
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ภาวะโภชนาการปกติ)
45.88
ศาสนสถานส่งเสริมสุขภาพผ่านเกณฑ์
15.70
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
562.00
จำนวนผู้สูญเสียฟันและมีความจำเป็นได้รับบริการฝังรากฟันเทียมเพื่อรองรับ ฟันเทียมทั้งปาก
6.98
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีภาวะผอม
17086.00
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Caregiver)
0.00
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีรอบเอวปกติ
88.57
ร้อยละของผู้สูงอายุมีพฤติกรรมการแปรงฟันก่อนนอน
0.00
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 70-79 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
10.17
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะผอม
0.00
ร้อยละของผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมกินผักผลไม้เพียงพอ
21.38
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60-69 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
20.12
การจัดตั้งสถานชีวาภิบาลจังหวัด ละ 1 แห่ง (ร้อยละ 80 ของจังหวัดทั้งหมด)
0.00
ระยะเวลาเฉลี่ยการมีพฤติกรรมเนือยนิ่งต่อวันของประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป
48.99
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 80 ปีขึ้นไป มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ภาวะโภชนาการปกติ)
20.02
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
0.00
ร้อยละประชาชนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมที่เพียงพอต่อสุขภาพ
41624.00
จำนวนผู้สูญเสียฟันได้รับบริการใส่ฟันเทียมถอดได้ทั้งปากหรือเกือบทั้งปาก
60.74
ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่
0.00
ร้อยละของประชากรผู้สูงอายุ 70-79 ปี มีค่าดัชนีมวลกายปกติ (ภาวะโภชนาการปกติ)

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 64 KPI
15.56
ร้อยละของประชากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับบริการน้ำประปาที่สะอาดปลอดภัย
7.67
ร้อยละของโรงเรียน กพด. เข้าถึงน้ำบริโภคสะอาดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย
0.00
ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง) มีการจัดการสิ่งปฏิกูลตามกฎหมาย
43.93
ร้อยละของตลาดประเภท 1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมาย
98.91
ร้อยละของปริมาณมูลฝอยติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดตามกฎหมายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
74.69
ร้อยละของ รพ.ที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Challenge (ระดับมาตรฐานขึ้นไป)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Sub-district Health Promoting Hospital (GCSh)
0.00
ร้อยละของส้วมสาธารณะที่สะอาดเพียงพอและปลอดภัย (HAS)
1.00
ร้อยละของจังหวัดจัดที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษอากาศหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
0.00
ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานภาคการสาธารณสุขดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินและสาธารณภัย
0.00
ร้อยละมูลฝอยทั่วไปได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
30.46
ร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฏหมายกำหนด
0.00
ร้อยละของเทศบาลสมัครเข้ารับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
0.00
ร้อยละของน้ำบริโภคที่ใช้ในโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.46
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับความร้อนต่อแสนประชากร
0.00
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1001)
0.00
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในตลาดตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1002)
0.00
ร้อยละของเทศบาลมีการจัดการด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในที่หรือทางสาธารณะตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (EHA 1003)
0.00
อัตราป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศต่อแสนประชากร
0.00
ร้อยละประชาชนมีพฤติกรรมการล้างมือที่เหมาะสม (ก่อนรับประทานอาหาร หลังใช้ส้วม)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลภาครัฐ ที่มิได้สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
0.00
ร้อยละของโรงพยาบาลเอกชนที่ใช้งานระบบบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ (E-manifest)
0.00
ร้อยละมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง
0.00
ร้อยละของน้ำประปาการประปานครหลวง (กปน.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
0.00
ร้อยละน้ำประปาการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
0.00
ร้อยละของน้ำประปาเทศบาลได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
0.00
ร้อยละของน้ำประปาหมู่บ้านได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ กรมอนามัย
0.00
ร้อยละของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาที่ผ่านการรับรองคุณภาพน้ำประปามาตรฐานสากล (Water is Life)
0.00
ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำสะอาดสำหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปีอย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
0.00
ร้อยละของครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อคน
0.00
ร้อยละของโรงเรียน กพด. มีน้ำบริโภคที่มีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.00
ร้อยละของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.00
ร้อยละของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.00
ร้อยละของโรงเรียนและห้องเรียนสาขา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.00
ร้อยละของโรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานครมีน้ำอุปโภคบริโภคมีคุณภาพผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.00
ร้อยละของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” และศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยมอแกน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ มีน้ำบริโภคมีคุณภาพผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
0.00
ร้อยละของร้านอาหารผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
0.00
ร้อยละของตลาดผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
0.00
ร้อยละของอาหารริมบาทวิถีผ่านมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting)
0.00
ร้อยละของการปลอมปนสารเคมีในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบกิจการด้านอาหาร
0.00
ร้อยละของการปนเปื้อนเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในกลุ่มตัวอย่างอาหารของสถานประกอบ กิจการด้านอาหาร
27.00
จำนวนโรงเรียน กพด. ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน กพด. ต้นแบบด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2567