DoH Dashboard กรมอนามัย

Dashboard

ข้อมูลของปี

10 KPI

ตัวชี้วัดกระทรวง

ข้อมูลตัวชี้วัดทั้งหมดจาก HDC และระบบบันทึกจาก DOH DASHBOARD

10 KPI

ตัวชี้วัดตรวจราชการ

31 KPI

ตัวชี้วัดกรมอนามัย

31 KPI

ตัวชี้วัดเฝ้าระวัง

ตัวชี้วัดเฝ้าระวังกรมอนามัย

11 KPI

ข้อมูลสำคัญอื่นๆ

ข้อมูลกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย

ข้อมูลกลุ่มวัยเรียน

รายการข้อมูลกลุ่มวัยเรียน 11 KPI
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน (6-14 ปี)
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free)
ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Cavity free)
ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก
ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน
ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม
ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา

ข้อมูลกลุ่มวัยรุ่น

ข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม

รายการข้อมูลกลุ่มอนามัยสิ่งแวดล้อม 10 KPI
ร้อยละของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital
การเฝ้าระวังปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ตามมาตรฐานค่าเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ร้อยละของสถานบริการการสาธารณสุขมีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมผ่านระบบ NEHIS
จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
จัดหวัดในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก มีฐานข้อมูลและการเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ร้อยละของน้ำบริโภคประเภทต่าง ๆ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภคกรมอนามัย
ตำบลมีชุมชนที่มีศักยภาพในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างน้อยตำบลละ 1 ชุมชน
ร้อยละของจังหวัดที่มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างบูรณาการมีประสิทธิภาพและยั่งยืน