DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น


# ตัวชี้วัด เป้าหมาย     ผลงาน    
1 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-6 ได้รับการตรวจเหา และได้รับการแก้ไข 100.0     0.00    
2 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.1-ม.3 สูงดีสมส่วน 0.0     0.00    
3 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟันกรามแท้ 50.0     0.00    
4 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองการได้ยิน 80.0     0.00    
5 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจคัดกรองภาวะโลหิตจาง 80.0     0.00    
6 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 สูงดีสมส่วน 66.0     0.00    
7 ร้อยละของนักเรียนชั้น ม.4-ม.6 สูงดีสมส่วน 66.0     0.00    
8 ร้อยละเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการเคลือบ/ทาฟลูออไรด์ 50.0     0.00    
9 ร้อยละของโรงเรียนมีกิจกรรมแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน 100.0     99.00    
10 ร้อยละของโรงเรียนปลอดน้ำอัดลมน้ำหวานและขนมกรุบกรอบ (ที่มีส่วนประกอบน้ำตาลเกิน 5%) 90.0     96.10    
11 ร้อยละของหญิงไทยอายุน้อยกว่า 20 ปี หลังคลอดหรือหลังแท้งที่คุมกำเนิดได้รับการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 80.0     68.62    
12 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ผ่านเกณฑ์การประเมินและรับรองโรงพยาบาลตามมาตรฐานบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services: YFHS ) ฉบับบูรณาการ 90.0     82.07    
13 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 52.0     70.97    
14 ร้อยละของอำเภอที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ 88.0     85.76    
15 ร้อยละวัยรุ่นที่เคยมีเพศสัมพันธ์ (นักเรียนระดับชั้น ม.5 หรือ ปวช. ปีที่ 2)
16 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก
17 ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยของวัยรุ่นในการมีเพศสัมพันธ์ครั้งล่าสุดกับแฟนหรือคู่รัก
18 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 0-12 ปีฟันดีไม่มีผุ (Cavity free) 58.0     80.90    
19 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี สูงดีสมส่วน 60.0     59.89    
20 ร้อยละของเด็กอายุ 6-12 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 50.0     32.39    
21 ร้อยละของเด็กอายุ 4-12 ปี ได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก
22 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปี มีภาวะเตี้ย 10.0     11.67    
23 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะผอม 10.0     2.35    
24 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วน 10.0     6.75    
25 ร้อยละของวัยรุ่นอายุ 15-18 ปีมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     18.11    
26 ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 0.0     0.00    
27 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ได้รับการตรวจคัดกรองสายตา (โดยครูประจำชั้น) 72.0     59.11    
28 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 ตรวจพบสายตาผิดปกติ (โดยครูประจำชั้น) 10.0     3.36    
29 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป. 1 พบสายตาผิดปกติได้รับการส่งต่อเพื่อแก้ไข/ช่วยเหลือ (โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข) 72.0     79.92    
30 ร้อยละการตั้งครรภ์ซ้ำในหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี 14.0     14.36    
31 ส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กอายุ 12 ปี 154.0     148.56    
32 ร้อยละของเด็กอายุ (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน 66.0     64.26    
33 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 66.0     7.80    
34 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วน 10.0     5.71    
35 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะอ้วน 66.0     7.06    
36 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 10.0     12.77    
37 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 66.0     4.32    
38 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี พันคน 1.1     0.94    
39 อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี พันคน 34.0     29.03    
40 ร้อยละของหญิงอายุน้อยกว่า 20 ปี ที่ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่ (Modern Methods) หลังคลอดหรือหลังแท้ง 80.0     40.41