DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลของปี

กลุ่มวัยเรียน


# ตัวชีวัด เป้าหมาย     ผลงาน     อัตรา
1 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ (caries free) และเด็กอายุ 12 ปี มีส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0    
2 ความครอบคลุมการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) 0     0    
3 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Caries free) 513,510     351,668    
4 ร้อยละเด็กกลุ่มอายุ 12 ปีที่ปราศจากฟันผุ (Cavity free) 513,510     414,976    
5 ร้อยละของเด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก 374,670     298,057    
6 ร้อยละของเด็กวัยเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ ด้านการบริโภคอาหาร กิจกรรมทางกาย และทันตสุขภาพ 0     0    
7 ร้อยละของเด็กอายุ 12 ปี ส่วนสูงเฉลี่ยตามเกณฑ์ 0     0    
8 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเตีัย 0     0    
9 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน 0     0    
10 ร้อยละของเด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีภาวะผอม 0     0    
11 ร้อยละของนักเรียนชั้น ป.1 ได้รับการตรวจวัดสายตา 0     0