DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช9,5278,7379,9439,45610,0409,93410,6599,84110,2249,5899,8949,30410,3069,46710,1049,49110,2389,81190,93585,630176,565
กระบี่3,6383,4343,8173,5733,8533,6094,0373,8113,8363,6853,7963,4803,9193,7443,8173,7033,9253,63134,63832,67067,308
พังงา1,8701,8391,9531,8121,9581,8632,0191,9721,8291,6741,7151,5811,8931,7291,9481,7491,8761,81617,06116,03533,096
ภูเก็ต3,4383,3193,6663,3773,6883,5303,7513,4573,1583,0522,9992,7242,9202,7772,8512,8212,9282,81729,39927,87457,273
สุราษฎร์ธานี7,1266,8637,6707,0487,6007,0977,8107,3517,4686,9767,0426,8267,6627,2457,5707,0857,8317,14367,77963,634131,413
ระนอง1,5251,4721,7521,6641,6441,5761,6441,6421,4001,3281,3281,2361,3291,2271,2801,2541,3371,25813,23912,65725,896
ชุมพร3,1062,9313,3023,0013,3313,0353,4353,1793,2763,0743,1562,8733,2272,9793,2602,9923,2093,04929,30227,11356,415
รวมทั้งหมด30,23028,59532,10329,93132,11430,64433,35531,25331,19129,37829,93028,02431,25629,16830,83029,09531,34429,525282,353265,613547,966
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล