DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 6-14 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
6 ปี
หญิง
6 ปี
ชาย
7 ปี
หญิง
7 ปี
ชาย
8 ปี
หญิง
8 ปี
ชาย
9 ปี
หญิง
9 ปี
ชาย
10 ปี
หญิง
10 ปี
ชาย
11 ปี
หญิง
11 ปี
ชาย
12 ปี
หญิง
12 ปี
ชาย
13 ปี
หญิง
13 ปี
ชาย
14 ปี
หญิง
14 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,5866,2816,7886,4597,0196,4807,2976,8876,9006,4996,4316,2216,7826,4086,8636,4847,2206,66061,88658,379120,265
ปทุมธานี6,9166,5577,1176,7677,1346,6457,5337,1187,0786,6596,9826,3767,1566,6097,0956,8287,4047,02664,41560,585125,000
พระนครศรีอยุธยา4,2024,1214,5124,3774,5864,4044,9324,6144,8764,5244,6284,2894,7544,5534,9084,6965,1914,68542,58940,26382,852
อ่างทอง1,2471,2621,4431,2621,4401,3551,4971,4541,4981,4001,4831,4701,5541,4541,5551,4911,6391,50313,35612,65126,007
ลพบุรี3,5003,4453,8743,5073,9363,6694,1224,0214,2823,8534,0453,8094,2003,8984,2743,9734,4164,00336,64934,17870,827
สิงห์บุรี9158201,0319321,0099301,0951,0201,0981,0331,1071,0071,1451,0771,1261,0881,1411,1269,6679,03318,700
สระบุรี3,5573,3843,7683,4673,7503,5454,0023,7903,9503,7343,7443,5973,8813,6713,9323,6524,0513,78834,63532,62867,263
นครนายก1,3901,3061,5511,3261,4681,3481,4411,4161,5011,4401,4671,3621,5371,3681,5591,3811,6171,51513,53112,46225,993
รวมทั้งหมด28,31327,17630,08428,09730,34228,37631,91930,32031,18329,14229,88728,13131,00929,03831,31229,59332,67930,306276,728260,179536,907
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล