DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด ชาย
60 ปี
หญิง
60 ปี
ชาย
61 ปี
หญิง
61 ปี
ชาย
62 ปี
หญิง
62 ปี
ชาย
63 ปี
หญิง
63 ปี
ชาย
64 ปี
หญิง
64 ปี
ชาย
65 ปี
หญิง
65 ปี
ชาย
66 ปี
หญิง
66 ปี
ชาย
67 ปี
หญิง
67 ปี
ชาย
68 ปี
หญิง
68 ปี
ชาย
69 ปี
หญิง
69 ปี
ชาย
70 ปี
หญิง
70 ปี
ชาย
71 ปี
หญิง
71 ปี
ชาย
72 ปี
หญิง
72 ปี
ชาย
73 ปี
หญิง
73 ปี
ชาย
74 ปี
หญิง
74 ปี
ชาย
75 ปี
หญิง
75 ปี
ชาย
76 ปี
หญิง
76 ปี
ชาย
77 ปี
หญิง
77 ปี
ชาย
78 ปี
หญิง
78 ปี
ชาย
79 ปี
หญิง
79 ปี
ชาย
80 ปี
หญิง
80 ปี
ชาย
81 ปี
หญิง
81 ปี
ชาย
82 ปี
หญิง
82 ปี
ชาย
83 ปี
หญิง
83 ปี
ชาย
84 ปี
หญิง
84 ปี
ชาย
85 ปี
หญิง
85 ปี
ชาย
86 ปี
หญิง
86 ปี
ชาย
87 ปี
หญิง
87 ปี
ชาย
88 ปี
หญิง
88 ปี
ชาย
89 ปี
หญิง
89 ปี
ชาย
90 ปี
หญิง
90 ปี
ชาย
91 ปี
หญิง
91 ปี
ชาย
92 ปี
หญิง
92 ปี
ชาย
93 ปี
หญิง
93 ปี
ชาย
94 ปี
หญิง
94 ปี
ชาย
95 ปี
หญิง
95 ปี
ชาย
96 ปี
หญิง
96 ปี
ชาย
97 ปี
หญิง
97 ปี
ชาย
98 ปี
หญิง
98 ปี
ชาย
99 ปี
หญิง
99 ปี
ชาย
100 ปี
หญิง
100 ปี
ชาย
101 ปี
หญิง
101 ปี
ชาย
102 ปี
หญิง
102 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ชัยนาท1,8062,2551,8612,2271,7122,0491,6832,0721,6152,0881,5131,7991,3211,5721,1521,5551,0111,3461,0131,3409891,2479241,1271,0721,3358971,1939111,1489051,2148301,0877891,1046911,0836648795788394766774156623985823024992764672424251982871622851202251121787513671109428438731637283216191323920816275282126,98935,46862,457
รวมทั้งหมด1,8062,2551,8612,2271,7122,0491,6832,0721,6152,0881,5131,7991,3211,5721,1521,5551,0111,3461,0131,3409891,2479241,1271,0721,3358971,1939111,1489051,2148301,0877891,1046911,0836648795788394766774156623985823024992764672424251982871622851202251121787513671109428438731637283216191323920816275282126,98935,46862,457
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล