DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 60 ปีขึ้นไป จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 นครนายก
อำเภอ ชาย
60 ปี
หญิง
60 ปี
ชาย
61 ปี
หญิง
61 ปี
ชาย
62 ปี
หญิง
62 ปี
ชาย
63 ปี
หญิง
63 ปี
ชาย
64 ปี
หญิง
64 ปี
ชาย
65 ปี
หญิง
65 ปี
ชาย
66 ปี
หญิง
66 ปี
ชาย
67 ปี
หญิง
67 ปี
ชาย
68 ปี
หญิง
68 ปี
ชาย
69 ปี
หญิง
69 ปี
ชาย
70 ปี
หญิง
70 ปี
ชาย
71 ปี
หญิง
71 ปี
ชาย
72 ปี
หญิง
72 ปี
ชาย
73 ปี
หญิง
73 ปี
ชาย
74 ปี
หญิง
74 ปี
ชาย
75 ปี
หญิง
75 ปี
ชาย
76 ปี
หญิง
76 ปี
ชาย
77 ปี
หญิง
77 ปี
ชาย
78 ปี
หญิง
78 ปี
ชาย
79 ปี
หญิง
79 ปี
ชาย
80 ปี
หญิง
80 ปี
ชาย
81 ปี
หญิง
81 ปี
ชาย
82 ปี
หญิง
82 ปี
ชาย
83 ปี
หญิง
83 ปี
ชาย
84 ปี
หญิง
84 ปี
ชาย
85 ปี
หญิง
85 ปี
ชาย
86 ปี
หญิง
86 ปี
ชาย
87 ปี
หญิง
87 ปี
ชาย
88 ปี
หญิง
88 ปี
ชาย
89 ปี
หญิง
89 ปี
ชาย
90 ปี
หญิง
90 ปี
ชาย
91 ปี
หญิง
91 ปี
ชาย
92 ปี
หญิง
92 ปี
ชาย
93 ปี
หญิง
93 ปี
ชาย
94 ปี
หญิง
94 ปี
ชาย
95 ปี
หญิง
95 ปี
ชาย
96 ปี
หญิง
96 ปี
ชาย
97 ปี
หญิง
97 ปี
ชาย
98 ปี
หญิง
98 ปี
ชาย
99 ปี
หญิง
99 ปี
ชาย
100 ปี
หญิง
100 ปี
ชาย
101 ปี
หญิง
101 ปี
ชาย
102 ปี
หญิง
102 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองนครนายก653740680767647690535679559681515613417509476653406484384550417599330422325426312382254379261338207307210301194278169257182270147209136205165222106219115186117162881236612462116487448623565265330601927182310231010518581311009,40212,32521,727
ปากพลี16821614918215517514917815318313519114016414014911313710716210715197165879997106921118612962936610552885979626850845381436430553764275531602044174915261232730118610611154413221225002,6523,6256,277
บ้านนา4385184065014135293524683514553083522922913024202913322833742503462183312212781842752142561642391551981352181152051101801222151131681161671051539314264110561298697526640682671224317511421153013159710341076112018006,2078,35714,564
องครักษ์4044054164463754353123333273152492582372712943002432802353062342592282711942311912431501751521771091929013690145931359613594129741128311769104499948844085345726543139264416381722112381341057485520813015,3736,51211,885
รวมทั้งหมด1,6631,8791,6511,8961,5901,8291,3481,6581,3901,6341,2071,4141,0861,2351,2121,5221,0531,2331,0091,3921,0081,3558731,1898271,0347841,0067109216638835337905017604517164316514626884045903795653965562985202654592484302453651722911452871202101081817518468104621234666324529371931193191143470123,63430,81954,453
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล