DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ชัยนาท1,3051,2141,4591,3071,4131,3604,1773,8818,058
นครสวรรค์4,4604,0744,9434,4364,7864,55014,18913,06027,249
อุทัยธานี1,5691,5011,5761,5591,6611,5144,8064,5749,380
กำแพงเพชร3,3253,1903,6273,1823,6533,43910,6059,81120,416
พิจิตร2,1152,0982,3462,2172,3912,2746,8526,58913,441
รวมทั้งหมด12,77412,07713,95112,70113,90413,13740,62937,91578,544
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล