DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 1
จังหวัด ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เชียงใหม่8,7338,2578,9278,4729,0008,27126,66025,00051,660
ลำพูน1,7091,5821,7561,5501,7001,6355,1654,7679,932
รวมทั้งหมด10,4429,83910,68310,02210,7009,90631,82529,76761,592
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล