DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 แม่ฮ่องสอน
อำเภอ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองแม่ฮ่องสอน4404014654374524461,3571,2842,641
ขุนยวม159128184162166170509460969
ปาย2731902642622602647977161,513
แม่สะเรียง3552943462933523061,0538931,946
แม่ลาน้อย2121942052122372306546361,290
สบเมย5045086085586055381,7171,6043,321
ปางมะผ้า1891661561521891595344771,011
รวมทั้งหมด2,1321,8812,2282,0762,2612,1136,6216,07012,691
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล