DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เชียงใหม่
อำเภอ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองเชียงใหม่9258621,0699861,0441,0203,0382,8685,906
จอมทอง3063123223233633459919801,971
แม่แจ่ม4274343943944003691,2211,1972,418
เชียงดาว6175946296606936501,9391,9043,843
ดอยสะเก็ด3272873283273603291,0159431,958
แม่แตง3323443583883693291,0591,0612,120
แม่ริม5485276766506826381,9061,8153,721
สะเมิง125140146148152141423429852
ฝาง8237618017297657872,3892,2774,666
แม่อาย5315095395435295351,5991,5873,186
พร้าว1841691921731981925745341,108
สันป่าตอง2742332892743222898857961,681
สันกำแพง3793734093794444171,2321,1692,401
สันทราย6816128287607427882,2512,1604,411
หางดง4623915075425404791,5091,4122,921
ฮอด2151902372272242176766341,310
ดอยเต่า146120122106115118383344727
อมก๋อย4724684704475284941,4701,4092,879
สารภี3753784314054614341,2671,2172,484
เวียงแหง3403062933043203029539121,865
ไชยปราการ2662512582722652727897951,584
แม่วาง146164195151185151526466992
แม่ออน837498699374274217491
ดอยหล่อ77848910110488270273543
กัลยาณิวัฒนา12081100999089310269579
รวมทั้งหมด9,1818,6649,7809,4579,9889,54728,94927,66856,617
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล