DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 3-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 รวมทุกเขต
เขตสุขภาพ ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เขต 127,58725,99329,45627,50029,86228,28886,90581,781168,686
เขต 218,92117,58819,88418,84520,44019,17859,24555,611114,856
เขต 312,77412,07713,95112,70113,90413,13740,62937,91578,544
เขต 425,61524,56627,56025,88927,58925,86780,76476,322157,086
เขต 527,75025,86130,91128,80431,20329,25289,86483,917173,781
เขต 635,67433,53837,46435,54237,35035,443110,488104,523215,011
เขต 722,76721,68824,50222,60724,65323,28671,92267,581139,503
เขต 827,98526,24329,38527,77829,42727,85986,79781,880168,677
เขต 932,88531,48234,77832,87235,27333,283102,93697,637200,573
เขต 1023,24621,80524,17922,93924,47823,20971,90367,953139,856
เขต 1126,63625,13627,99526,25628,17226,71282,80378,104160,907
เขต 1234,82332,58335,63333,74435,42833,703105,884100,030205,914
เขต 1324,12223,05326,45925,35527,24825,85277,82974,260152,089
รวมทั้งหมด340,785321,613362,157340,832365,027345,0691,067,9691,007,5142,075,483
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล