DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สงขลา10,0329,52910,3389,64310,0329,7419,7929,4079,8799,41850,07347,73897,811
สตูล2,5402,3982,5722,4502,4882,4042,3002,3642,4812,28412,38111,90024,281
ตรัง4,5134,3044,4334,2624,3734,0084,2923,8244,2733,94721,88420,34542,229
พัทลุง3,3103,0643,2543,1173,2663,1083,1422,9423,0902,80616,06215,03731,099
ปัตตานี6,1075,9736,0825,8646,1075,7826,0565,8386,3756,20530,72729,66260,389
ยะลา4,6204,3274,4924,4224,5374,3424,4294,1794,6714,22022,74921,49044,239
นราธิวาส6,7696,5176,7666,3106,8476,2916,7056,4306,6286,24133,71531,78965,504
รวมทั้งหมด37,89136,11237,93736,06837,65035,67636,71634,98437,39735,121187,591177,961365,552
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล