DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช10,0769,3539,9139,3519,6539,18310,0319,5269,9159,42149,58846,83496,422
กระบี่3,8433,6513,6823,4903,4643,2903,4023,1923,3562,95717,74716,58034,327
พังงา1,8701,7731,7781,7251,7261,6801,7771,5891,7061,6318,8578,39817,255
ภูเก็ต2,8532,8742,7242,7012,7242,6622,6392,7092,5562,57513,49613,52127,017
สุราษฎร์ธานี7,1506,6706,7996,7406,6446,2566,9776,9876,8767,21234,44633,86568,311
ระนอง1,3611,2851,3101,2071,2911,1671,3511,1951,3461,1706,6596,02412,683
ชุมพร3,1893,1073,1813,0813,0862,8593,1322,9233,0732,88715,66114,85730,518
รวมทั้งหมด30,34228,71329,38728,29528,58827,09729,30928,12128,82827,853146,454140,079286,533
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล