DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,2807,9997,8957,5957,7857,7867,7077,6428,4357,99940,10239,02179,123
ชลบุรี10,3689,8839,4779,2009,3029,0659,4218,9269,7609,40748,32846,48194,809
ระยอง4,9374,7634,7434,4524,6574,5704,4014,2434,5054,50223,24322,53045,773
จันทบุรี3,4193,2113,3533,1743,3153,1093,3863,1843,5133,38516,98616,06333,049
ตราด1,5431,4481,4421,4171,5311,3701,5041,3071,6421,4477,6626,98914,651
ฉะเชิงเทรา4,6984,4594,4004,3014,4594,1324,3454,2054,6084,34522,51021,44243,952
ปราจีนบุรี3,1112,9402,9862,8053,0472,8403,1432,8843,1842,90115,47114,37029,841
สระแก้ว3,8583,5983,7913,4133,7203,4553,6623,3873,8733,54518,90417,39836,302
รวมทั้งหมด40,21438,30138,08736,35737,81636,32737,56935,77839,52037,531193,206184,294377,500
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล