DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,9137,5417,7957,7477,7267,6408,2898,0788,2347,83739,95738,84378,800
ชลบุรี9,3389,0859,2468,9409,2838,7909,4129,3039,7108,89546,98945,01392,002
ระยอง4,6464,3504,6254,5384,4104,2184,5074,5154,6554,37722,84321,99844,841
จันทบุรี3,2993,1073,2843,0603,3503,0923,4633,2333,3463,39016,74215,88232,624
ตราด1,3201,3141,4141,2631,4091,2271,5661,3621,4661,3367,1756,50213,677
ฉะเชิงเทรา4,3614,2604,4344,0974,3254,2084,5764,3644,4154,12922,11121,05843,169
ปราจีนบุรี2,9672,7923,0372,8223,1662,9163,1992,9003,1102,97215,47914,40229,881
สระแก้ว3,7733,3813,6683,4373,6393,3783,8793,5533,8143,62218,77317,37136,144
รวมทั้งหมด37,61735,83037,50335,90437,30835,46938,89137,30838,75036,558190,069181,069371,138
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล