DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,8447,7097,7717,6378,3468,1378,1367,9998,5468,39540,64339,87780,520
ชลบุรี9,3238,8869,3598,8249,3899,2739,3628,8579,8849,44047,31745,28092,597
ระยอง4,6554,5374,4234,2234,5464,5694,6984,4534,8364,65323,15822,43545,593
จันทบุรี3,3083,0893,3883,1193,4883,2573,3633,2753,6903,62917,23716,36933,606
ตราด1,5261,3811,5091,3191,6691,5031,5861,4761,4981,4367,7887,11514,903
ฉะเชิงเทรา4,4294,0874,3664,1974,5944,4274,4534,2304,9244,62922,76621,57044,336
ปราจีนบุรี3,0262,8263,1562,9193,2292,9343,1313,0223,3103,13615,85214,83730,689
สระแก้ว3,7033,4653,6863,4163,9043,6143,9083,7104,1163,77819,31717,98337,300
รวมทั้งหมด37,81435,98037,65835,65439,16537,71438,63737,02240,80439,096194,078185,466379,544
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล