DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,7977,5888,3968,1038,1387,9868,4838,3559,5719,49442,38541,52683,911
ชลบุรี9,3538,7069,4339,2409,3408,8419,6459,47811,01510,50648,78646,77195,557
ระยอง4,4374,1824,5394,5554,7424,4654,8834,7005,1454,99223,74622,89446,640
จันทบุรี3,3853,1123,5073,2633,3903,2723,6903,6054,1124,08018,08417,33235,416
ตราด1,5011,3161,6751,5071,5901,4951,5201,4641,7461,5348,0327,31615,348
ฉะเชิงเทรา4,3504,1714,5784,4024,4464,2554,9354,6565,2404,88123,54922,36545,914
ปราจีนบุรี3,1482,9013,2162,9363,1203,0643,3213,1743,6453,43816,45015,51331,963
สระแก้ว3,6813,4183,8883,6143,9373,7294,1443,8374,5054,17520,15518,77338,928
รวมทั้งหมด37,65235,39439,23237,62038,70337,10740,62139,26944,97943,100201,187192,490393,677
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล