DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,4128,0738,2307,9328,3188,2689,5009,5329,6259,55244,08543,35787,442
ชลบุรี9,4569,1979,3408,7769,4339,30210,78210,50111,03710,68950,04848,46598,513
ระยอง4,5094,5114,7714,4454,8174,6645,1485,0585,1584,97324,40323,65148,054
จันทบุรี3,5183,3033,3833,2883,5903,4364,0593,8184,1944,12018,74417,96536,709
ตราด1,6531,5171,5801,5011,5211,4701,7681,5631,7071,6288,2297,67915,908
ฉะเชิงเทรา4,5984,3884,4464,2444,8474,5975,2334,9985,3424,85824,46623,08547,551
ปราจีนบุรี3,1802,9653,1733,0493,3043,1533,6043,4683,7293,42316,99016,05833,048
สระแก้ว3,8503,6193,9503,7114,0853,8654,5574,2004,5404,05820,98219,45340,435
รวมทั้งหมด39,17637,57338,87336,94639,91538,75544,65143,13845,33243,301207,947199,713407,660
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล