DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,2317,8768,3478,2489,5179,5389,5279,5009,5119,50445,13344,66689,799
ชลบุรี9,2778,6499,4269,23610,65310,34410,67510,56810,78710,56850,81849,365100,183
ระยอง4,7274,3924,7944,6225,1345,0715,1875,0304,9034,74624,74523,86148,606
จันทบุรี3,3483,2363,5523,3883,9693,6754,1363,8634,0384,22519,04318,38737,430
ตราด1,4801,4291,4561,3921,7061,4941,6721,6111,6991,5628,0137,48815,501
ฉะเชิงเทรา4,4064,2224,8154,5825,2365,0435,3324,9755,1684,93524,95723,75748,714
ปราจีนบุรี3,1623,0133,2913,1343,5933,4933,7593,4433,6133,24117,41816,32433,742
สระแก้ว3,9073,6884,0543,8044,5284,2184,5534,0764,4924,00821,53419,79441,328
รวมทั้งหมด38,53836,50539,73538,40644,33642,87644,84143,06644,21142,789211,661203,642415,303
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล