DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,3388,1629,5389,5189,5299,4399,4839,3478,8898,94845,77745,41491,191
ชลบุรี9,4229,14810,64610,26510,43010,30410,23310,08410,0069,37450,73749,17599,912
ระยอง4,7464,5605,1245,0395,1685,0504,9404,9184,6694,52924,64724,09648,743
จันทบุรี3,5593,3723,9693,6634,1233,7684,0013,9273,8513,93019,50318,66038,163
ตราด1,4501,3881,6961,5041,6861,6521,7291,6541,6321,5248,1937,72215,915
ฉะเชิงเทรา4,8154,5485,2025,0405,3295,0385,2005,0855,0854,60825,63124,31949,950
ปราจีนบุรี3,2713,1233,6053,4783,7853,5003,6273,3153,4083,19317,69616,60934,305
สระแก้ว4,0573,8104,5284,2164,5684,1474,5234,1374,2573,98921,93320,29942,232
รวมทั้งหมด39,65838,11144,30842,72344,61842,89843,73642,46741,79740,095214,117206,294420,411
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล