DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ชุมพร
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองชุมพร8868228768339078788297778318134,3294,1238,452
ท่าแซะ5675535845605605545574995515232,8192,6895,508
ปะทิว2922832813072842772782753192561,4541,3982,852
หลังสวน4053754664314494504884284373812,2452,0654,310
ละแม1851651772061811682041441771759248581,782
พะโต๊ะ1581401571491651621401461551307757271,502
สวี4674384844774864594254144483702,3102,1584,468
ทุ่งตะโก1551521741461551341621401501307967021,498
รวมทั้งหมด3,1152,9283,1993,1093,1873,0823,0832,8233,0682,77815,65214,72030,372
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล