DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ระนอง
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองระนอง6285676756176385606545616506083,2452,9136,158
ละอุ่น106108115941129073848679492455947
กะเปอร์1461561551581861531551591551327977581,555
กระบุรี3042752933052802942922663252591,4941,3992,893
สุขสำราญ12314313012410010412094123975965621,158
รวมทั้งหมด1,3071,2491,3681,2981,3161,2011,2941,1641,3391,1756,6246,08712,711
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล