DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ภูเก็ต
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองภูเก็ต1,7921,6791,7651,7671,6411,6461,5961,6451,5631,6718,3578,40816,765
กะทู้4003353403583443443743663783791,8361,7823,618
ถลาง7056476766806716847296406846313,4653,2826,747
รวมทั้งหมด2,8972,6612,7812,8052,6562,6742,6992,6512,6252,68113,65813,47227,130
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล