DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 พังงา
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองพังงา2742462802652772852432822922371,3661,3152,681
เกาะยาว114951301119311090868867515469984
กะปง66687896908798688479416398814
ตะกั่วทุ่ง2872893092722602382782553112531,4451,3072,752
ตะกั่วป่า3653713363423243153103233142911,6491,6423,291
คุระบุรี2242052131852232141952081911671,0469792,025
ทับปุด1811581751661811712001641591458968041,700
ท้ายเหมือง3283333433253293172932902962891,5891,5543,143
รวมทั้งหมด1,8391,7651,8641,7621,7771,7371,7071,6761,7351,5288,9228,46817,390
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล