DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 กระบี่
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองกระบี่9989451,0049981,0039398508728478234,7024,5779,279
เขาพนม4113894434113893984183913753162,0361,9053,941
เกาะลันตา3232772923063052852912852612581,4721,4112,883
คลองท่อม6615756446346335845965095784993,1122,8015,913
อ่าวลึก4324104263933923964173813993652,0661,9454,011
ปลายพระยา2972652842612972462562292522161,3861,2172,603
ลำทับ1601841771601671601721841491558258431,668
เหนือคลอง5014675694844734824533994834202,4792,2524,731
รวมทั้งหมด3,7833,5123,8393,6473,6593,4903,4533,2503,3443,05218,07816,95135,029
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล