DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 อำนาจเจริญ
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองอำนาจเจริญ8597908527748267677657778467384,1483,8467,994
ชานุมาน3122832833083033042822662743021,4541,4632,917
ปทุมราชวงศา3423053093313303043182863623141,6611,5403,201
พนา1631301681371681471441451791418227001,522
เสนางคนิคม2452352442672582382432552422451,2321,2402,472
หัวตะพาน2772793092412942863022583222601,5041,3242,828
ลืออำนาจ2291822122012372132202072161921,1149952,109
รวมทั้งหมด2,4272,2042,3772,2592,4162,2592,2742,1942,4412,19211,93511,10823,043
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล