DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ยโสธร
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองยโสธร7496967246777797907296677546843,7353,5147,249
ทรายมูล1601581661841751502041651581458638021,665
กุดชุม4123513993524264204083514654162,1101,8904,000
คำเขื่อนแก้ว3563323533363703514113434463361,9361,6983,634
ป่าติ้ว1932061902052031892081692131491,0079181,925
มหาชนะชัย3112913113183343133162913303001,6021,5133,115
ค้อวัง1611421291351461171371641401347136921,405
เลิงนกทา6095825685506435926295706365883,0852,8825,967
ไทยเจริญ1761781801712081591881921911579438571,800
รวมทั้งหมด3,1272,9363,0202,9283,2843,0813,2302,9123,3332,90915,99414,76630,760
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล