DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ศรีสะเกษ
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองศรีสะเกษ9288338848448738358768148018644,3624,1908,552
ยางชุมน้อย1961961941961952052202052012021,0061,0042,010
กันทรารมย์5715616095506225856205476276153,0492,8585,907
กันทรลักษ์1,3331,2241,3121,2211,3561,2541,3041,2731,3271,3436,6326,31512,947
ขุขันธ์1,0549579859621,0349591,0209221,0179275,1104,7279,837
ไพรบึง3153192922702713022932683132531,4841,4122,896
ปรางค์กู่4034184134134294173863654283602,0591,9734,032
ขุนหาญ7216077036466786165966687426703,4403,2076,647
ราษีไศล4504124544014704334974254794492,3502,1204,470
อุทุมพรพิสัย6445246265416105695895945685863,0372,8145,851
บึงบูรพ์66545163446165446755293277570
ห้วยทับทัน2632672722762692663062683072651,4171,3422,759
โนนคูณ2852592852322722402742192572721,3731,2222,595
ศรีรัตนะ3393253963444043633903823903901,9191,8043,723
น้ำเกลี้ยง3343233013032962942962463302981,5571,4643,021
วังหิน3573373133303333213092913083091,6201,5883,208
ภูสิงห์3494173793443713644003643873491,8861,8383,724
เมืองจันทร์120103114991208910892109875714701,041
เบญจลักษ์2272002412312322052512262462401,1971,1022,299
พยุห์2012041912042082271821912071879891,0132,002
โพธิ์ศรีสุวรรณ1571401451611411151391311451157276621,389
ศิลาลาด124821209211295123911131185924781,070
รวมทั้งหมด9,4378,7629,2808,7239,3408,8159,2448,6269,3698,95446,67043,88090,550
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล