DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 สระแก้ว
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองสระแก้ว7536497827317336817526517406573,7603,3697,129
คลองหาด2672522792732702762642412632421,3431,2842,627
ตาพระยา4044034104504404204103934014182,0652,0844,149
วังน้ำเย็น4294144044294384123983843903622,0592,0014,060
วัฒนานคร5885015765535844925264745314702,8052,4905,295
อรัญประเทศ5845756025665815366125356055222,9842,7345,718
เขาฉกรรจ์3713743793493983623793373893651,9161,7873,703
โคกสูง1621731971781611621811521921608938251,718
วังสมบูรณ์2582052502172402522672231991891,2141,0862,300
รวมทั้งหมด3,8163,5463,8793,7463,8453,5933,7893,3903,7103,38519,03917,66036,699
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล