DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ปราจีนบุรี
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองปราจีนบุรี5816005946066215815685946226092,9862,9905,976
กบินทร์บุรี9928881,0229851,0089669588739759234,9554,6359,590
นาดี3543153483273853323512913593251,7971,5903,387
บ้านสร้าง1751851821511641661911491711558838061,689
ประจันตคาม3242713303453473163283222742951,6031,5493,152
ศรีมหาโพธิ5484724834965094724654674964282,5012,3354,836
ศรีมโหสถ1241271091061081271041171071005525771,129
รวมทั้งหมด3,0982,8583,0683,0163,1422,9602,9652,8133,0042,83515,27714,48229,759
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล