DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ระยอง
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองระยอง1,9481,8562,0291,9951,9421,9931,8701,8631,8021,8759,5919,58219,173
บ้านฉาง4985105485175355214764795014832,5582,5105,068
แกลง7798177888068387628357358807814,1203,9018,021
วังจันทร์1961631871721911622101561701669548191,773
บ้านค่าย4384134134284174404033794194042,0902,0644,154
ปลวกแดง4964434394374774153833403503922,1452,0274,172
เขาชะเมา1611531471491601581641681861458187731,591
นิคมพัฒนา4113563693803673413593383443501,8501,7653,615
รวมทั้งหมด4,9274,7114,9204,8844,9274,7924,7004,4584,6524,59624,12623,44147,567
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล