DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 15-19 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ชลบุรี
อำเภอ ชาย
15 ปี
หญิง
15 ปี
ชาย
16 ปี
หญิง
16 ปี
ชาย
17 ปี
หญิง
17 ปี
ชาย
18 ปี
หญิง
18 ปี
ชาย
19 ปี
หญิง
19 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองชลบุรี2,0651,9871,9641,9982,0952,0321,9241,9001,9511,8599,9999,77619,775
บ้านบึง7266547196857207007036106736313,5413,2806,821
หนองใหญ่1571591461681861511571401551638017811,582
บางละมุง2,3612,2702,3402,3102,3222,2752,2012,1782,1242,07311,34811,10622,454
พานทอง4003944233944274123843833703702,0041,9533,957
พนัสนิคม7016867966977717747357247017163,7043,5977,301
ศรีราชา2,0792,0132,0211,9802,0601,9841,7811,8041,8451,8069,7869,58719,373
เกาะสีชัง36292131412328414418170142312
สัตหีบ9689239289399671,0019818761,2769095,1204,6489,768
บ่อทอง3393283313403753283273253643301,7361,6513,387
เกาะจันทร์2322032522222532442402302452131,2221,1122,334
รวมทั้งหมด10,0649,6469,9419,76410,2179,9249,4619,2119,7489,08849,43147,63397,064
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล