DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 12
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สงขลา7,6357,1337,8437,3348,9588,2859,1208,6159,2988,7549,8219,30952,67549,430102,105
สตูล2,0181,8382,1471,9562,1972,1952,3672,2122,3382,2212,6032,36513,67012,78726,457
ตรัง2,8582,6933,2573,0023,4643,1463,5393,3823,6153,4513,9343,66220,66719,33640,003
พัทลุง2,3122,0932,4652,3532,6152,5422,7312,6232,6882,6263,0152,88615,82615,12330,949
ปัตตานี6,0165,6846,0245,6876,2705,9626,5416,1636,2166,1556,3996,09937,46635,75073,216
ยะลา4,5094,3264,5294,3644,6314,3244,5974,3454,6934,2354,6844,51527,64326,10953,752
นราธิวาส6,2426,0026,3235,8656,6496,1146,7256,3896,5766,2416,6176,50239,13237,11376,245
รวมทั้งหมด31,59029,76932,58830,56134,78432,56835,62033,72935,42433,68337,07335,338207,079195,648402,727
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล