DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 11
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นครศรีธรรมราช7,3447,0217,8147,4928,3327,8418,7248,0548,6848,2589,4698,73650,36747,40297,769
กระบี่2,8352,6832,9912,9263,2112,9523,4483,2123,3493,3443,6403,43119,47418,54838,022
พังงา1,2651,2681,3781,2581,5581,3501,7151,6391,7821,6861,8711,8459,5699,04618,615
ภูเก็ต2,4992,3652,6752,5692,9242,7603,2052,9423,2763,0823,5343,39318,11317,11135,224
สุราษฎร์ธานี5,7225,2675,9195,6896,6086,2156,7166,4426,7986,4377,1686,87438,93136,92475,855
ระนอง1,0681,0011,2851,2961,4471,4891,4491,3141,4501,3181,5251,4778,2247,89516,119
ชุมพร2,3932,2442,4312,3452,7042,5672,8492,7422,9112,6873,0962,93316,38415,51831,902
รวมทั้งหมด23,12621,84924,49323,57526,78425,17428,10626,34528,25026,81230,30328,689161,062152,444313,506
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล