DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ6,2085,7336,5876,0947,4396,9408,0577,5568,2037,7438,5318,04345,02542,10987,134
ชลบุรี8,5467,9398,8508,4379,7109,08210,2089,59610,2259,72710,80310,24558,34255,026113,368
ระยอง4,1783,8374,3614,1514,5444,2974,8624,5564,7894,5914,8664,74527,60026,17753,777
จันทบุรี2,6562,5152,7522,5042,9092,6672,8542,8052,8142,6952,9602,79716,94515,98332,928
ตราด1,0269541,1381,1121,2331,1611,2201,1791,1931,1611,4051,2647,2156,83114,046
ฉะเชิงเทรา3,5153,2883,6343,4663,9723,6824,0303,9224,1193,8894,1354,03923,40522,28645,691
ปราจีนบุรี2,5932,3652,6082,4642,6452,6192,7882,6192,8032,6102,7752,53516,21215,21231,424
สระแก้ว2,8152,7373,1142,8773,2293,0633,4173,1813,2513,0893,3363,20119,16218,14837,310
รวมทั้งหมด31,53729,36833,04431,10535,68133,51137,43635,41437,39735,50538,81136,869213,906201,772415,678
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล