DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 5
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
ราชบุรี3,5963,3213,9123,6114,3863,9104,7444,3184,7204,4104,8284,61426,18624,18450,370
กาญจนบุรี4,1693,8864,4364,1434,6694,4535,0684,8045,1114,8585,5475,09429,00027,23856,238
สุพรรณบุรี3,3183,1683,3953,3393,7813,6383,9753,7234,0163,8014,2523,98522,73721,65444,391
นครปฐม3,9863,7054,3034,0834,7114,4515,0484,7655,1394,9155,3325,10928,51927,02855,547
สมุทรสาคร2,6952,5262,7882,7224,2833,8415,4394,9805,5495,0415,8205,42326,57424,53351,107
สมุทรสงคราม6545786916808107398947668568059628894,8674,4579,324
เพชรบุรี2,0671,9482,0791,9632,3082,1652,5012,3632,5322,4212,6052,49614,09213,35627,448
ประจวบคีรีขันธ์2,4542,3352,6662,4642,8492,6493,2413,0293,3103,0373,3633,19617,88316,71034,593
รวมทั้งหมด22,93921,46724,27023,00527,79725,84630,91028,74831,23329,28832,70930,806169,858159,160329,018
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล