DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2564 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี5,1424,7735,3565,1445,7445,6126,2585,9856,3945,9616,5646,29435,45833,76969,227
ปทุมธานี5,3815,0065,6715,3226,1135,8186,8436,2826,5606,3726,9416,56437,50935,36472,873
พระนครศรีอยุธยา3,6073,4023,7393,5523,9473,7364,1663,8554,1253,7784,1984,12423,78222,44746,229
อ่างทอง9849101,0751,0161,0871,0491,2111,1401,1981,1831,2431,2566,7986,55413,352
ลพบุรี2,8692,7833,0862,8713,2273,1753,4523,3673,5913,3223,5183,45219,74318,97038,713
สิงห์บุรี7336937886908197768717619478309158225,0734,5729,645
สระบุรี2,8682,7172,9862,8053,2013,0583,3723,2333,4353,2983,5783,36719,44018,47837,918
นครนายก1,1341,1181,2061,1341,3831,2361,3511,2911,3641,1451,3901,3117,8287,23515,063
รวมทั้งหมด22,71821,40223,90722,53425,52124,46027,52425,91427,61425,88928,34727,190155,631147,389303,020
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล