DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ6,5956,1197,4946,9787,9907,5228,1517,6798,5548,0278,8858,51647,66944,84192,510
ชลบุรี9,2978,8689,8739,20710,2209,59110,1839,61210,83210,26311,34010,71261,74558,253119,998
ระยอง4,4714,2664,5654,3104,7574,4404,7444,5254,8504,7475,2465,02628,63327,31455,947
จันทบุรี2,7332,4972,9292,6762,8742,8252,8302,7162,9592,7993,1482,97017,47316,48333,956
ตราด1,1351,0831,2111,1621,2091,1751,1971,1661,4131,2651,4751,4737,6407,32414,964
ฉะเชิงเทรา3,6393,4593,9833,6994,0223,9174,1343,9024,1264,0604,3824,28724,28623,32447,610
ปราจีนบุรี2,6052,4472,6392,6282,7802,6142,8052,6112,7632,5512,9652,78416,55715,63532,192
สระแก้ว3,0222,7943,2033,0573,4323,1523,2473,0823,3303,1843,4683,24819,70218,51738,219
รวมทั้งหมด33,49731,53335,89733,71737,28435,23637,29135,29338,82736,89640,90939,016223,705211,691435,396
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล