DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2563 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี5,2545,0875,7005,5796,2145,9356,3655,9066,5706,2726,7686,47236,87135,25172,122
ปทุมธานี5,5405,1696,0365,7676,7196,1756,4856,2976,9416,5557,1486,78238,86936,74575,614
พระนครศรีอยุธยา3,7563,5683,9623,7754,1813,8804,1173,8074,1924,0974,5374,37424,74523,50148,246
อ่างทอง1,0519931,0981,0511,1951,1401,1941,1891,2381,2661,4351,2657,2116,90414,115
ลพบุรี3,0472,8253,2373,1663,4713,3633,6263,3563,5043,4733,8733,49820,75819,68140,439
สิงห์บุรี7736968177828707719528359198241,0369265,3674,83410,201
สระบุรี2,9942,8203,2063,0653,3703,2263,4463,2993,6083,3863,7673,47020,39119,26639,657
นครนายก1,2101,1371,3931,2401,3501,3101,3661,1471,3931,3061,5481,3268,2607,46615,726
รวมทั้งหมด23,62522,29525,44924,42527,37025,80027,55125,83628,36527,17930,11228,113162,472153,648316,120
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล