DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,0017,4618,0117,4858,2827,7458,6798,3228,7758,0829,0208,52350,76847,61898,386
ชลบุรี10,7739,99210,1599,53310,55410,00911,09010,43410,92910,17311,33910,62364,84460,764125,608
ระยอง4,8604,4474,7214,4034,7204,5985,1614,9115,2135,0315,3535,12130,02828,51158,539
จันทบุรี2,8682,8562,8472,7442,9862,8403,1582,9883,0913,0083,4203,09118,37017,52735,897
ตราด1,1921,1581,2111,1801,4171,2631,4951,4891,5001,3961,5591,4498,3747,93516,309
ฉะเชิงเทรา4,0143,8974,1363,9254,1494,0594,4054,2954,4254,0884,6784,51825,80724,78250,589
ปราจีนบุรี2,7802,5952,8202,6152,7772,5692,9742,7693,0072,8423,1642,86017,52216,25033,772
สระแก้ว3,3133,0823,2663,0843,3183,2103,4753,2473,6383,3643,8013,63920,81119,62640,437
รวมทั้งหมด37,80135,48837,17134,96938,20336,29340,43738,45540,57837,98442,33439,824236,524223,013459,537
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล