DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2561 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,0925,7066,2485,7366,3846,0686,6966,4126,9996,3397,2726,86139,69137,12276,813
ปทุมธานี6,4615,9746,2346,0646,6986,3537,0776,6607,1496,7277,4967,16641,11538,94480,059
พระนครศรีอยุธยา4,1653,8864,1853,8424,2814,1574,5414,4004,6454,4234,9494,65226,76625,36052,126
อ่างทอง1,1741,1031,1801,1881,2491,2741,4381,2651,4321,3701,4881,4457,9617,64515,606
ลพบุรี3,4723,3103,6333,3573,5063,4653,9213,5383,9553,6984,1594,04622,64621,41444,060
สิงห์บุรี8627689458329178351,0469231,0039231,0941,0295,8675,31011,177
สระบุรี3,4093,2663,4443,3283,6473,4103,8073,5003,8063,5504,0133,77222,12620,82642,952
นครนายก1,3961,3461,3791,1591,4201,3221,5381,3591,4551,3091,4341,3908,6227,88516,507
รวมทั้งหมด27,03125,35927,24825,50628,10226,88430,06428,05730,44428,33931,90530,361174,794164,506339,300
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล