DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ7,9787,4228,2557,7398,5858,2298,6667,9788,9458,4438,3377,84450,76647,65598,421
ชลบุรี10,6249,94610,59510,06911,07210,32410,7729,92011,29010,64010,7519,96565,10460,864125,968
ระยอง4,8174,4944,7504,5945,0044,8445,1374,9735,3585,1415,1934,90530,25928,95159,210
จันทบุรี2,8562,7133,0082,8543,1763,0123,1353,0203,4113,0893,2883,05018,87417,73836,612
ตราด1,2011,1661,4271,2671,5081,4971,5071,4101,5591,4551,3661,3868,5688,18116,749
ฉะเชิงเทรา4,1153,9404,1334,0714,3874,2794,4134,0944,6684,5054,6164,16826,33225,05751,389
ปราจีนบุรี2,7962,5982,7852,6072,9782,7982,9972,8523,1602,8403,0243,00717,74016,70234,442
สระแก้ว3,2012,9913,3133,1923,4593,2563,6333,3573,8203,6353,7633,60021,18920,03141,220
รวมทั้งหมด37,58835,27038,26636,39340,16938,23940,26037,60442,21139,74840,33837,925238,832225,179464,011
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล