DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2560 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,1695,6406,2925,9586,6156,2666,8816,2297,2196,8396,8696,45640,04537,38877,433
ปทุมธานี6,1925,9516,5936,2696,8886,4887,0826,6017,5067,1687,0826,58341,34339,06080,403
พระนครศรีอยุธยา4,1573,8664,3034,2264,5514,3974,6844,4274,9674,6744,8584,51727,52026,10753,627
อ่างทอง1,1721,2011,2781,2831,4421,2851,4471,3671,5071,4491,5111,4158,3578,00016,357
ลพบุรี3,6043,3183,5153,4673,9303,5394,0043,7574,1664,0764,3303,88423,54922,04145,590
สิงห์บุรี9198289188431,0509401,0109271,1061,0311,1001,0406,1035,60911,712
สระบุรี3,4803,3523,6683,4323,8363,5013,8113,5654,0473,7853,9563,75622,79821,39144,189
นครนายก1,3881,1791,4261,3161,5321,3711,4541,3051,4371,3901,4891,4248,7267,98516,711
รวมทั้งหมด27,08125,33527,99326,79429,84427,78730,37328,17831,95530,41231,19529,075178,441167,581346,022
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล