DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2559 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,2085,7256,4696,2066,7756,0827,1106,7186,9226,4496,3076,13639,79137,31677,107
ปทุมธานี6,4236,1606,7526,3156,8586,4447,4367,0527,1256,6646,8066,31941,40038,95480,354
พระนครศรีอยุธยา4,3314,1874,5914,4764,6614,3884,9554,7084,8934,5544,6204,30828,05126,62154,672
อ่างทอง1,2531,2451,4311,2681,4571,3471,4801,4751,5361,4321,4371,4578,5948,22416,818
ลพบุรี3,4903,3893,8983,5823,9823,7044,1744,0244,3663,9394,0523,83323,96222,47146,433
สิงห์บุรี9118221,0529441,0199291,0841,0241,1271,0541,1141,0116,3075,78412,091
สระบุรี3,6943,4243,8153,5223,7953,5104,0493,8194,0393,7663,7523,56623,14421,60744,751
นครนายก1,4681,2951,5161,4001,4751,3051,4401,3651,4771,4331,4201,3568,7968,15416,950
รวมทั้งหมด27,77826,24729,52427,71330,02227,70931,72830,18531,48529,29129,50827,986180,045169,131349,176
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล