DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2558 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,2726,0206,6785,9916,9066,5826,8336,3006,2486,1216,4296,04039,36637,05476,420
ปทุมธานี6,6226,1896,7196,3337,2486,8776,9976,5386,8156,3186,8946,52541,29538,78080,075
พระนครศรีอยุธยา4,6074,4384,6904,4014,9754,6904,9014,5364,6304,3384,8544,52028,65726,92355,580
อ่างทอง1,4241,2561,4521,3511,4751,4641,5321,4451,4361,4561,5241,4768,8438,44817,291
ลพบุรี3,8383,5503,9973,7034,1504,0304,3883,9694,0583,8584,2473,93824,67823,04847,726
สิงห์บุรี1,0439331,0219401,0851,0331,1291,0481,1081,0131,1391,0906,5256,05712,582
สระบุรี3,8683,5223,8093,5104,0413,7894,0193,7523,7653,5643,9313,69723,43321,83445,267
นครนายก1,5291,4051,4791,3121,4531,3751,5101,4461,4211,3621,5341,3888,9268,28817,214
รวมทั้งหมด29,20327,31329,84527,54131,33329,84031,30929,03429,48128,03030,55228,674181,723170,432352,155
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล