DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 6
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
สมุทรปราการ8,5747,8578,7278,2558,3137,7537,5136,9387,5987,1797,7337,33648,45845,31893,776
ชลบุรี10,8569,97510,80910,08810,3559,6359,6109,12110,0139,3479,9629,32761,60557,493119,098
ระยอง4,8634,6145,0464,8365,0174,6514,7674,4565,0384,7575,0184,62929,74927,94357,692
จันทบุรี3,1363,0483,3953,1673,3603,1373,0752,9943,2113,0393,1282,95619,30518,34137,646
ตราด1,4721,3691,5551,4281,3871,4181,3501,2121,3461,2961,4511,3238,5618,04616,607
ฉะเชิงเทรา4,3974,0694,7384,5094,6764,2254,1473,9654,4434,2044,4624,14826,86325,12051,983
ปราจีนบุรี2,9342,8183,1932,9173,1043,0152,9592,7933,0152,8223,0572,87118,26217,23635,498
สระแก้ว3,4573,2033,8383,5813,7713,6713,6963,5103,7053,6533,7453,59722,21221,21543,427
รวมทั้งหมด39,68936,95341,30138,78139,98337,50537,11734,98938,36936,29738,55636,187235,015220,712455,727
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล