DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2557 เขตสุขภาพที่ 4
จังหวัด ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
นนทบุรี6,5425,8736,8686,5566,7556,1896,1666,0576,4426,0246,5066,04139,27936,74076,019
ปทุมธานี6,5976,1447,1016,7116,7396,3306,7426,2146,8506,5476,9116,48940,94038,43579,375
พระนครศรีอยุธยา4,7274,3974,9904,6854,9204,5584,6334,3754,8614,5244,8464,69928,97727,23856,215
อ่างทอง1,4471,3591,4751,4821,5271,4631,4531,4511,5521,4631,5501,4859,0048,70317,707
ลพบุรี3,9803,6734,1644,0104,3773,9854,1013,8704,2753,9664,3524,05825,24923,56248,811
สิงห์บุรี1,0259421,0831,0401,1181,0551,1121,0191,1521,1021,1421,0566,6326,21412,846
สระบุรี3,8323,5504,0443,8074,0213,7473,7483,5423,9673,6723,8963,62523,50821,94345,451
นครนายก1,5081,3221,4401,3601,5251,4401,4391,3521,5271,3881,5131,3588,9528,22017,172
รวมทั้งหมด29,65827,26031,16529,65130,98228,76729,39427,88030,62628,68630,71628,811182,541171,055353,596
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล