DoH Dashboard กรมอนามัย

ข้อมูลประชากร

ประชากรทะเบียนราษฎร์ อายุ 0-5 ปี จำแนกรายเพศ ปีงบประมาณ 2565 ชุมพร
อำเภอ ชาย
0 ปี
หญิง
0 ปี
ชาย
1 ปี
หญิง
1 ปี
ชาย
2 ปี
หญิง
2 ปี
ชาย
3 ปี
หญิง
3 ปี
ชาย
4 ปี
หญิง
4 ปี
ชาย
5 ปี
หญิง
5 ปี
ชาย
รวม
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
เมืองชุมพร6966286786286866648057428648059228504,6514,3178,968
ท่าแซะ3803944594034213994034404624454704252,5952,5065,101
ปะทิว1972062052122302072642362582632852561,4391,3802,819
หลังสวน3272753383253433183864033903983813722,1652,0914,256
ละแม1411191381151351531741601941701771589598751,834
พะโต๊ะ1001191341281321401421281441331401327927801,572
สวี3043083443213503413963593803933993782,1732,1004,273
ทุ่งตะโก110941201361331191331161561321481208007171,517
รวมทั้งหมด2,2552,1432,4162,2682,4302,3412,7032,5842,8482,7392,9222,69115,57414,76630,340
ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูล ณ วันที่: ไม่พบข้อมูล